Vid resan utomlands prisvärd vidarekoppling av telefon nr till utlandet www.holidayphone.se
 


 

EL STÖRNINGAR


Dålig elkvalité och störningar


En belastning kan påverka matningsspänningen på en mängd olika sätt.
En stor belastning kan sänka matningsspänningen, en induktiv belastning
kan ge fasförskjutning eller sända ut spänningspulser när den kopplas bort.
När påverkan på matningsspänningen blivit så stor att annan utrustning
påverkas, har vi fått en störning.

Det gäller både i stora kraftledningssystem och inne i datorchips.
När många olika belastningar samverkar kan en viss kombination av
påverkan slå ut funktioner i exempel en dator eller överbelasta en
kopplingspunkt. Det är viktigt att elanläggningen är rätt dimensionerad och har en bra planering.
I vårt moderna samhälle använder vi fler el-apparater och utrustningar som tyvärr kan ge störningar därför att elektronikdelarna inte alltid är det allra bästa.

Det blir innehavaren av el-anläggningen som får tackla uppkomna problem.
Vi vill ge dig en kort introduktion, så att du inte väntar för länge med att
kalla en specialist.

Elstörningar får flera konsekvenser:
• Trasig utrustning
• Driftstörningar av olika slag
• Felfunktioner (ex. i jordfelsbrytare)
• Förkortad livslängd på utrustning
• Ökade driftkostnader
• Ökade magnetfält (ev. leda till elöverkänslighet)
• Ökad brandrisk

Vilka störningar förekommer?
Vi kan kategorisera störningstyper för att få en överblick av problemet.
• Över- och underspänningar
• Impulsstörningar/Transienter
• Högfrekvens/radiostrålning
• Åska
• Övertoner

Över- och underspänningar:
Över- och underspänningar orsakas oftast av att elnätet är överbelastat. När en stor maskin kopplas in kan spänningen sjunka i ett helt industriområde. Det kan orsaka överhettning i motorer och hängningar i digitala utrustningar. När sedan elnätet är ovanligt lågt belastat kan spänningen stiga till för höga värden.

Transienter/impulsstörningar:
Transienter skapas när man kopplar in och ur reaktiva laster på nätet.
Vanliga strömbrytare, kontaktorer, motorskydd klarar normalt detta,
men det ställer till stora problem för ex. datorer, HF-don och övriga elektronik som går sönder eller får driftstörningar.

Högfrekvens/radiostrålning:
De maskiner som kan avge radiostrålning måste godkännas enligt EMC-regeln. Du kanske har lagt märke till missljud i radion när det ringer i mobiltelefonen. Det är HF-störning som stör radion. Vid all gnistbildning utsänds radiostrålning. Vanliga störkällor är brända kontaktorer som ger gnistbildning. Om HF-störningar tar sig in i digitala utrustningar uppstår lätt driftstörningar.

Åska:
Åska kan skapa stora energivågor och höga spänningar i elsystemet vilket kan orsaka stor skada på el-utrustningar.

Övertoner:
I våra kraftverk produceras en sinusformad växelspänning med frekvensen 50 Hz. Den benämns grundton. I distributionsnätet och abonnentanläggningar förvanskas sinusformen. I övertonssammanhang används ofta uttrycket distorsion. Det anger hur kraftig förvrängningen av sinuskurvan är.

Linjära resistiva laster:
När en linjär resistiv last ansluts till en sinusformad spänning blir strömmen alltid sinusformad och i fas med spänningen. En linjär last förvränger inte sinuskurvan.

Icke-linjära laster:
Det är det icke-linjära lasterna som förvränger sinuskurvan. Ett tydligt exempel är tyristorstyrningen som bryter belastningen vid ett visst gradtal på spänningskurvan. Grundtonen förändras när belastningen stiger eller sjunker snabbare vid ett visst gradtal på kurvan. Kurvformen innehåller därmed olika frekvenser som vi kallar övertoner. Övertoner delas in i multiplar av grundtonen. En vanlig och besvärlig överton är 3:e övertonen som är 3 x 50 Hz = 150 Hz. Den orsakar överbelastningar av ledare och utrustningar.


Problem relaterade till övertoner:
• Ökade förluster i kablar
• Varmgång i brytare
• Livstidsförkortning i kontaktorer, reläer, kondensatorer
• Mätfel i regulatorer, mätvärdesomvandlingar osv.
• Överbelastning av kondensatorer
• Felfunktion i jordfelsövervakning
• Haveri på kondensatoranläggningar
• Ökade magnetfält
• Överbelastning av neutralledare
• Onormal drifttemperatur i transformatorer

Stora strömmar i neutralledaren:
Övertoner kan orsaka stora strömmar i neutralledaren. Övertonsströmmar som uppstår i fasledarna adderas i neutralledaren. Vet man att det kommer att uppstå övertoner, dimensioneras kablar upp enligt följande.
• Fasledare dimensioneras upp med 70%
• Nautralledare dimensioneras upp med 300%

Det ger en ny bild av kabeldimensionering. Förr ansåg man sig kunna reduceras en neutralledare i en elanläggning, numera behöver vi överdimensionera den. Men situationen kan bli ohållbar. Man får istället arbeta med att minska övertonerna.Vagabonderande strömmar
Vagabonderade strömmar förekommer i stort sett i alla anläggningar.
Istället för att återledas till jord genom neutralledaren eller skyddsledaren har strömmen funnit väg via exempelvis armering, vattenrör, kabelstegar.
Har du någon gång fått en stöt när du exempelvis tar i diskbänken och samtidigt i diskmaskinen? då kan det bero på vagabonderade strömmar.
Vagabonderade strömmar är i många fall en bidragande orsak till höga
magnetfält i vår närmiljö. Vid nyinstallation är det viktigt att tänka på en god potentialutjämning, att bryta upp metallrör med mellankoppling av plast, att välja TN-S-system framför TN-C-system samt vid behov installera tredjetonsfilter.

 

2001 -2011  10 ÅR

 

 

Företag   med kreditvärdighet AA sedan 2005

 

Vi har ansvarsförsäkring samt A- behörighet att utföra arbeten inom el.

Elinstallationer
Vi utför all form av elinstallationer i bostäder, kontor , från nybyggnation till renoveringar.
Vi utför också felsökning och service på elanläggningar.
Vi medverkar gärna vid projektering så att installationen utförs enligt gällande normer och säkerhetskräv.

Datainstallationer
Vi projekterar, bygger och testar de flesta förekommande näten. Efter installation provar vi av hela anläggningen och alla uttag protokollförs.

BELYSNING

Med ljussättning kan du framhäva eller dölja, göra ett rum större eller mindre, efterlikna det naturliga dagsljuset eller skapa intimitet. Med dagens stora utbud av armaturer i spännande former och med nya tekniska lösningar så är det nästan bara fantasin som sätter gränser.

Vi hjälper till från idé till installation. Både i privatbostäder, kontor och industrilokaler. Vi utför även lågvoltsarbeten, som blir allt vanligare i badrum och kök.

 

 

ARDUBA ELEKTRISKA

UTFÖR ARBETEN INOM EL KRAFT, TELE, DATA OCH BELYSNING I BUTIKER.

 

 

 

REFERENSER:

 

NÄSSJÖ INREDNINGAR Samarbetspartner sedan 2004

 

D&V  Samarbetspartner sedan 2002

 

NK STUDIO & NK TRENDSamarbetspartner sedan 2002

 

JACKIE BUTIKER  Samarbetspartner sedan 2008

 

GB BYGG Samarbetspartner sedan 2001

 

 

 

pågående  projekt - april 2011

 

 

stambyte  BRF Smältrullen i samarbete med

 

Sanysbygg   6 fastigheten

 

 

FÖR MER INFO KONTAKTA: 

0707 97 86 05

 

ardubael@tele2.se

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere.

Med ”innehavare” menas en person som genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en egendom.

Enligt starkströmsföreskrifterna, svensk standard SS-EN 50-110-1 åligger det anläggningens innehavare att:

–se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

-utöva tillsyn av elanläggningen.
Detta betyder att om olyckan är framme och det beror på att underhållet är eftersatt eller att du varit oaktsam, så kan du bli skadeståndsskyldig – dessutom kan det ske riktigt allvarliga olyckor. Om du har gjord egna elinstallationer utan behörighet (vilket är förbjudet) så finns det en risk att inte heller din hemförsäkring gäller om olyckan är framme. Ledningar och elapparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen, vilket kan leda till allvarliga skador med, i värsta fall, dödlig utgång.

Riskerna är många och ger sig oftast inte till känna förrän det är för sent. En ökad användning av elapparater medför fara om elsystemet belastas mer än det ursprungligen byggdes för. I många hushåll finns det redan idag fler tekniska apparater än vad anläggningen från början var tänkt att klara av. Resultatet kan till exempel bli att hela din fastighet brinner ner till grunden.

Många elinstallationer är också ofta omoderna, detta beror främst på att tekniken har gått framåt. Dessutom kan en isolering av gummi på en sladd torka och spricka, skadedjur eller husdjur kan bita sönder sladdar och kablar. Uttag och strömbrytare kan gå sönder. Kopplingar kan vara felaktigt utförda, jordade uttag kanske saknas - listan kan nästan göras hur lång som helst. Om din fastighet är äldre än 20 år bör du redan nu besikta din el-anläggning

Genom att anlita oss får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.
Vi börjar med att göra en statuskontroll av din elanläggning. Vi gör då en grundlig undersökning efter ett protokoll. Därefter får du ett skriftligt utlåtande vad som eventuellt måste åtgärdas samt sådant som vi rekommenderar att man bör åtgärda. Önskar du därefter en kostnadsuppskattning eller en offert från oss hjälper vi självklart till med det.